Ugovor o zakupu nepokretnosti

zaključen u Podgorici 01.11.2021 godine između:

  1. ZAKUPODAVCA: Ime i Prezime, JMBG 2912941210038, ul.Kralja Nikole bb, Podgorica, u daljem tekstu „Zakupodavac“  i
  2. ZAKUPCA: Ime i prezime, broj pasosa U12312312,  Kopito bb, Danilovgrad, u daljem tekstu „Zakupac“.

Osim Zakupca, dobrobiti nekretnine uživalo bi još četiri lica:

  1. Ime i prezime, broj pasoša: U12312312;
    1. Ime i prezime, broj pasosa U12312312;
    1. Ime i prezime, broj pasosa U12312312;
    1. Ime i prezime, broj pasoša U12312312.

Član 1.

Zakupodavac je vlasnik kuće u Danilovgradu, ulica Kopito bb, Spuž, ukupne površine 55m2 upisanog u Listu nepokretnosti pod brojem 306 KO: Spuž, kao porodična stambena zgrada.

Član 2.

Predmet ovog ugovora je zakup prvog sprata kuće iz člana 1 Ugovora za period 01.11.2021.. godine do 01.11.2022. godine, uz mogućnost produženja. na neodređeno vrijeme

Ugovor se ne smatra produženim ukoliko ugovorna strana pismenim putem ne obavijesti drugog ugovarača o produženju ugovora.

Član 3.

Zakupodavac se obavezuje da preda Zakupcu na upotrebu nepokretnost iz člana 1 Ugovora. 

Zakupac se obavezuje da Zakupodavcu plaća mjesečnu zakupninu u iznosu 550 € (petsto pedeset eura), sa mogućim kašnjenjem do 5 dana, za sledeći mjesec.

Pored zakupnine, Zakupac je u obavezi da plaća i uobičajenje troškove: utroška električne energije, odvoza smeća, interneta, kablovsku televiziju i ostale mjesečne troškove korišćenja i redovnog održavanja nepokretnosti.

Zakupac je dužan da, uz prvu zakupninu, Zakupodavcu preda u depozit iznos od 1100€ (hiljadu i  sto eura), od kojih je 550€ poslednja mjesečna zakupnina, a 550€ kao obezbjeđenje plaćanja troškova iz člana 3. ovog ugovora i eventualne štete na stanu i inventaru u stanu.

U slučaju prijevremenog raskida ugovora od strane zakupca, zakupodavac nije dužan da vrati depozit.

Član 4.

Zakupac je dužan da stan koristi kao dobar domaćin za stanovanje i ne može ga izdavati u podzakup.

Zakupac se obavezuje da po isteku trajanja zakupa preda Zakupodavcu stan u stanju u kojem ga je primio, kao i da Zakupodavcu nadoknadi eventualnu štetu pričinjenu na stanu i stvarima u njemu. 

Na dan primopredaje nepokretnosti, sačinjavaju se fotografije koje služe kao parametar kako nepokretnost treba da izgleda po izlasku Zakupca.

Ako je došlo do kvara imovine, inventara, opreme, ili uređaja u/na nepokretnosti zbog mehaničkih oštećenja ili nepravilnog rada od strane Zakupaca, popravak plaća Zakupac.

Ako je došlo do kvara imovine, inventara, opreme ili uređaja u/na nepokretnosti usled početnog defekta ili normalnog habanja, a ne zbog mehaničkih oštećenja ili nepravilnog rada od strane Zakupca, u tom slučaju popravak plaća Zakupodavac.

Ako je odgovornost na Zakupodavcu, isti mora otkloniti kvar do 48h od nastanka problema.

Ako Zakupodavac nije u stanju da otkloni kvar, Zakupac može otkloniti kvar i uz posjedovanje dokaza o plaćanju, odbiti taj iznos od mjesečne kirije.

U slučaju otkrivanja oštećene imovine, inventara, opreme ili uređaja, Zakupac će o tome obavijestiti Zakupodavca, do 72h od potpisivanja ugovora.

Nakon isteka zakupa, izmirenja obaveza i naknade eventualne štete od strane Zakupca, Zakupodavac je obavezan da depozit, odnosno ostatak depozita vrati Zakupcu.

Član 5.

            Obje strane mogu jednostrano raskinuti ugovor sa otkaznim rokom od 30 dana, pismenim putem kod ovlašćenog notara.

Ukoliko Zakupodavac inicira raskid ugovora, dužan je da, uz poštovanje stava jedan ovoga člana,  zakupcu vrati cijeli depozit.

Zakupodavac može jednostrano raskinuti ugovor ako Zakupac ne plati zakupninu i ugovorene troškove korišćenja stana za jedan mjesec, ako ne koristi prostorije koje su predmet zakupa kao dobar domaćin, ako se ne pridržava drugih odredbi ovog ugovora.

Član 6.

Zakupodavac ima pravo da jedanput mesečno obiđe nepokretnost i provjeri stanje, način korišćenja i ispunjenje ostalih ugovorenih obaveza, s tim što dolazak mora najaviti telefonskim putem jedan dan ranije.

Zakupac je u obavezi da jednom mjesečno Zakupodavcu prezentuje dokaze o plaćenim obavezama člana 3, stav 3 ovog ugovora, neposredno, putem email-a ili vibera. 

Član 7.

Sve eventualne sporove koji nastanu u vezi sa ovim ugovorom, ugovorne strane će rješavati mirnim putem i sporazumno, a u protivnom prihvataju nadležnost Osnovnog suda u Podgorici.

Na sve što nije uređeno ovim ugovorom, primenjivaće se odredbe Zakona o obligacionim odnosima.


Zakupodavac,                                                                                      Zakupac,

________________________                                                               _______________________

Stellar nekretnine

Stellar nekretnine je posrednik pri prodaji i izdavanju nepokretnosti na teritoriji Crne Gore. Kod nas možete pronaći najrazličitiju ponudu rezidencijalnih i komercijalnih nepokretnosti. Živite na lokaciji koju ćete da volite, poslujte na lokacji koja Vas inspiriše!

Leave a Comment